งานกิจการนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล

ปรัญชา

พัฒนานักศึกษาให้พัฒนาตนเอง

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่รอบด้านโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการและสวัสดิการให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
  3. ส่งเสริมให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสถาบัน
  5. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นบริหารงานโดยใช้แผนและการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือ และการบริหารจัดการองค์การเพื่อนำไปสู่การเป็น E-FACULTY

วัตถุประสงค์ของงานพัฒนานักศึกษา

1) เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนานิสัยและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จัดการกับปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพ รู้จักเสียสละเอื้ออาทร มีน้ำใจแก่ผู้อื่นในสังคมและเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์สมควรตามฐานะของตน

2) เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  สามารถแก้ปัญหาและต่อยอดความรู้ มีแนวทางการในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและมีความสุข

3) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญา  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ทำความเข้าใจ ประเมินผล แก้ไขปัญหา และนำมาปรับปรุงได้

4) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงออกถึงภาวะผู้นำ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการดำเนินโครงการ

6) เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสถาบัน

7) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่ารู้จักการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8) เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีระบบการช่วยนักศึกษากรณีเจ็บป่วย