คู่มืองานวิจัย

DOWNLOAD >>>>>>คู่มืองานวิจัย<<<<<<

 

วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย

ผลิตงานวิจัยด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

พันธกิจด้านการวิจัย 

สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายด้านการวิจัย 

1) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรในวิทยาลัย

2) สนับสนุนบุคลากรในวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลการวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบัน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินพันธกิจด้านการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ

4) มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านการวิจัย
  1. กระตุ้น/สร้างบุคลากรทำงานวิจัย สนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ (ทุนวิจัย)
  2. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย หาแหล่งทุนสนับสนุนและการผลิตผลงานวิชาการ
  3. เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร (งานวิจัย เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่)
  4. พัฒนางานวิจัยที่สามารถสนับสนุนชุมชน ท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลได้
  5. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์วิทยาลัยการพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย     

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ

1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัย

1.2 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

2.1 จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

2.2 อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายนักวิจัย

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการการวิจัย

1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปี

1.3 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย

2.1 จัดรางวัลนักวิจัยดีเด่น (นักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยการพยาบาลประจำปี)

2.2 กำหนดคะแนนงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจำของบุคลากรสายวิชาการ

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยระดับคณะสำหรับบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม    

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสังคม

1.1 ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสังคม

1.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัยที่โจทย์การวิจัยมาจากปัญหาของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคม

2.1 จัดงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคมในทุกรูปแบบ

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ