การจัดทำแผนการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม