การประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มรพส. (2566)


✨ การลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของการประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ✨

☑️ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ลงพื้นที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2) โดยมีหน่วยงานเข้ารับการประเมินในวันนี้คือคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดี/ผู้อำนวยการนำเสนอผลการดำเนินงาน รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการและมีการสนทนากลุ่มจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประธานหลักสูตร หรือตัวแทน/คณะกรรมการประจำผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้รับบริการภายใน/ภายนอก

รูปภาพเพิ่มเติม