กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำจิตอาสากล่าวถวายทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม