กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการและวิชาชีพพยาบาล


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการ วิชาชีพพยาบาลและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 “กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการและวิชาชีพพยาบาล“ โดยมี อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร ณ ห้อง ฉ.801 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม