ขอชื่นชมนักศึกษาพยาบาลผู้ทำความดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

✨ ขอชื่นชมนักศึกษาพยาบาลผู้ทำความดี ✨

💖 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

นางสาวพัชรินทร์ แสงโสด

• นางสาวรัชดาวรรณ เนื่องกลิ่ม

💖 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

• นายพัทธพล นรสิงห์

• นางสาวศุภารัตน์ จันทะวงษ์

• นางสาวอุมาพร ปิ่นมณี

💖 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

• นางสาวพัชราภรณ์ ทองครุฑ

• นางสาวณัฐณิชา พรมเรือง

• นางสาวกมลวรรณ อินกรัด

• นางสาวอรยา ศรีชามก

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสา ถือเป็นแบบอย่างของการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาล ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ♥️