ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่


🔔 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยพันธุ์ใหม่” (รุ่นที่ 1)

‼️เรียนฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง “40 ท่าน” เท่านั้น‼️

💥 เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มกราคม 2567 💥

🔴โดยฝึกอบรมหลักสูตร : ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 (ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 3 เดือน)

🟢 การเรียนการสอน 🟢

☑️ ทฤษฎี : ผ่านระบบออนไลน์ตามความสะดวกของผู้เรียน

☑️ สาธิตและทดลองปฏิบัติจริง : ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

☑️ ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม : โดยการติดตามเยี่ยมของอาจารย์พยาบาล

🟣 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษา 🟣

☑️ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.

☑️ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

☑️ ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ

☑️ ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม

🔴 ช่องทางการติดต่อสอบถาม : LINE OPENCHAT : https://line.me/…/ujXzEQPfjYzx-xlKsx3WF8ngG…

🔴 ช่องทางการรับสมัคร : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdSYo…/viewform