ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 20.00 น. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่

▪️ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
นางสาวธัญวรัตม์ บุญพรม
นางสาวอรัญญา มีลาภพูนผล
นางสาวเบญจวรรณ จันเพ็ง
นางสาวโยธิรัตน์ ช่วยสีนวล

▪️ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
นายจิรัญธนิน นกมั่น
นายวิธวินท์ หล่อหลอม

▪️ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
นายศักดิโชติ พุฒตาล
นายโชตินันท์ เตียนขุนทด

ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยใช้ทักษะการประเมินอาการและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสา ถือเป็นแบบอย่างของการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาล ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ 💜