ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสิริรัตน์ หล่องคำ”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสิริรัตน์ หล่องคำ”

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566