ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวรุ่งทิวา จุ่นคง”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวรุ่งทิวา จุ่นคง”

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ” ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566