ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสมธิดา โพธิตา“


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสมธิดา โพธิตา“

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ” ณ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566