ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวพิชญามญชุ์ คชาธาร“


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวพิชญามญชุ์ คชาธาร“

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ”ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566