ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวธนพร แตงอ่อน“


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวธนพร แตงอ่อน“

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ”ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566