ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวภัคจิรา กันสุข“


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวภัคจิรา กันสุข“

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566