ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวมุทิตา เทพทอง”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวมุทิตา เทพทอง”

ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ” ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566