ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร บัวชู อาจารย์พชรดนัย เชื้อตานาม และ อาจารย์กมลทิพย์ ใจมาคำ”

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Nursing and Health Science Research ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

บทความวิจัย เรื่อง “ผลการสอนแบบบรรยายร่วมกับทรานฟอร์มเมทีฟเลิร์นนิงต่อการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง” (Effects of Lecturing with Transformative Learning on Thinking and Creative Thinking among Nursing Students in a University)

▪️ ดูบทความวิจัย คลิ้ก