ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร บัวชู” ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร บัวชู” สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑

ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

#NursePSRU
#FacultyofNursingPibulsongkramRajabhatUniversity