ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

“อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ”

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 205(7/2566) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

#nursePSRU
#FacultyofNursingPibulsongkramRajabhatUniversity