ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์“


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์“

ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล “ศิลป์พัสตราภรณ์” เป็นผู้มีศิลปะในการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างงดงาม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗