ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์” 💐

ผู้ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา การพยาบาลจิตเวช” ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน ทักษะการพยาบาลการประกวด Best Simulation award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

☑️เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 (ผ่านระบบออนไลน์)

☑️ ผลงาน : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความคิดและการรับรู้ผิดปกติ