ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ขอแสดงความยินดีกับ“อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

“อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์”

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 205(7/2566) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

#nursePSRU
#FacultyofNursingPibulsongkramRajabhatUniversity