ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

💐 อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์, อาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ และ อาจารย์รัชดาภรณ์ แม้นศิริ 💐

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพปีที่ 42 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2567

☑️ บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”

☑️ ลิ้งค์วารสาร : กดที่นี่