ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

✨ “อาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์” ผู้ได้รับทุนสนับสนุน จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่และนวัตกรรุ่นใหม่ ✨

☑️ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเฝ้าระวังภาวะสูญเสีย เศร้าโศกผิดปกติจากการฆ่าตัวตายสำเร็จของบุคคลในผังเครือญาติด้วยแนวทาง MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment team)

☑️ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย