ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

✨ อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุน จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท : ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

☑️ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

☑️ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย