ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

• อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์”

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป