ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปารินทร์ บัวสนธ์ รัตนพรชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์”

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป