ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์ ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่