คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอชื่นชม 💐

✨ นางสาวชวัลนุช ตุ้มสุข, นางสาววงศ์เดือน แพงสุทโท, นางสาวรินรดา เทพรัง, นางสาวสมิตา แวงดีสอน, นางสาวณัฐณิชา พงศ์ภัคดี และ นางสาวรักษิตา นามวงษ์ ✨

🗣️ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

☑️ เรื่อง ผ้าขนหนูสู้โรคความดันโลหิตสูง (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม B1)
☑️ เรื่อง ลดความเสี่ยงด้วยการออกกำลังกาย (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม C)
☑️ เรื่อง พวงกุญแจเตือนใจ รู้ไว้เรื่องโซเดียม (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม D1)

📚 ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้หัวข้องาน “Digital Tranformation กุญแจสำคัญสู่ระบบสุขภาพยุคใหม่ เขตสุขภาพที่ 2” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก