คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ, รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริและอาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์“

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล วารสารกลุ่ม 1 การรับรองคุณภาพจาก TCI ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 หน้า 21-30

บทความวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์รูปแบบการดูแลเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย” (The Synthesized of Care Models to Control Blood Sugar Levels in Patients with Type 2 Diabetes in Thailand)

▪️สามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ : คลิ๊กที่นี่