คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

☑️ ด้านการสอนดีเด่น อาจารย์ที่มีภาระงานสอนสูงที่สุดในรอบปีการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์