คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

☑️ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร