คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

☑️ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ อาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ