คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

☑️ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์นิศาชล คำนุช