คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566

☑️ ด้านการสนับสนุนองค์กรดีเด่น ได้แก่ นางสาวภันทิลา ใจดี