คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ, อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ และ อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน CUPT Internal Program Assessor (AUN-QA) ของทปอ.