คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ

💐 อาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ และ อาจารย์รัชดาภรณ์ แม้นศิริ 💐

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพปีที่ 42 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2567

☑️ บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา : ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก”

☑️ ลิ้งค์วารสาร : กดที่นี่