คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ
💐 นางสาวณณัฐชา ชูดี, นางสาวปรียาภรณ์ บุญอรัญ, นางสาวชวัญนุช ตุ้มสุข และ นางสาววงศ์เดือน แพงสุทโท นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 💐
☑️ Simulation (SIM-MAN) เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น : การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
🏆 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด Simulation (SIM-MAN) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม