จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ถ่ายทอดสู่แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568


ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ถ่ายทอดสู่แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม