ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่67


#ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่67
#ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ รหัส 67) ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) ตามวันที่กำหนดให้ นักศึกษาสามารถมาช่วงเวลาใดก็ได้ที่ไม่กระทบกับการเรียน
#นักศึกษาภาคปกติ 4 กรกฎาคม 2567 ได้แก่
– คณะครุศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
– คณะพยาบาลศาสตร์

#นักศึกษาภาคปกติ 5 กรกฎาคม 2567 ได้แก่
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

#นักศึกษาภาคพิเศษ (ระดับ ป.ตรี) / ทุกคณะ มารับการตรวจสุขภาพ 6 กรกฎาคม 2567 วันเดียวเท่านั้น!!
▫️
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่ไม่สามารถ มารับการตรวจได้ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 สามารถมารับการตรวจร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ได้!

**แต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดวอร์ม หรือ ชุดสุภาพ ที่สะดวกต่อการตรวจสุขภาพ

>>รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sas.psru.ac.th/index.php/health-check-67/
☎️ 055-267-0000 ต่อ 9608