ติดตามการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์ฐิติพร แสงพลอย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เข้าพบนายแพทย์สมคิด ยืนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และนางสาวรัตนา ด่านปรีดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อรับการติดตามการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ อาคารโภชนาการชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รูปภาพเพิ่มเติม