ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

.

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ หรือตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกาญจน์ ปานสุวรรณ กรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้

.

ณ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม