นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


▪️ เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน คือ นายวิธวินท์ หล่อหลอม และ นางสาววาสนา ไตยนำ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 4 โดยสภาการพยาบาล

▪️ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 39 แห่ง จำนวน 78 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาวะผู้นำทางจริยธรรม มีทักษะผู้นำทางจริยธรรมและนำความรู้ด้านภาวะผู้นำทางจริยธรรมไปใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่