ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566


🌈 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ #รหัส66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

💜 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

📅 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

🕞 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง PIBUL 304 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#NURSEPSRU

#FacultyofnursingPibulsongkramRajabhatUniversity

#นักศึกษาพยาบาล