ปฐมนิเทศ PN (รุ่นที่ 5) ปีการศึกษา 2567


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 5)“ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้อง ฉ.705 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม