ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

🔘 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม