พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เพื่อร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ และงานวันงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567 โดยมีผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ครอบครัวและบุคคลดีเด่นการพัฒนาครอบครัว ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ พิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม