รับการตรวจเยี่ยมและประเมินจากสภาการพยาบาล


ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล ประธานคณะทำงาน นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้ทำงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ผู้ทำงานและเลขานุการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม