สภาการพยาบาลมีมติให้ความเห็นชอบ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


🟢 สภาการพยาบาลมีมติให้ความเห็นชอบ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 🟢

☑️ ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

☑️ โดยมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2567 – 2571 จำนวน 60 คน/ปี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2566

🎉🎉🎉