องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


▪️พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

▪️ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี โดยได้เยี่ยมชมความพร้อมการผลิตและการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็น “บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบ” ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตสาธารณะ ในการดูแลผู้ใช้บริการตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ

รูปภาพเพิ่มเติม